ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Τα κείμενα ,άρθρα και οι έρευνες που δημοσιεύουμε και αναδημοσιεύουμε στο www.reflexologist.eu έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την Ιατρική συμβουλή και περίθαλψη. Υπεύθυνος για την υγεία του ασθενούς είναι ο Θεράπων Ιατρός.

The texts, articles and researches that we publish and republish on www.reflexologist.eu are informative and under no circumstances are intended to substitute for Medical advice and care.Τhe Doctor is responsible for the patient's health.


Επιδράσεις της ρεφλεξολογίας των ποδιών στο άγχος και τις φυσιολογικές παραμέτρους σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση παρακαμπτηρίου στεφανιαίας αρτηρίας:
Μια κλινική δοκιμή. Abbaszadeh Υ1, Allahbakhshian Α2, Seyyedrasooli Α3, Sarbakhsh Ρ4, Goljarian S5, Safaei Ν6. Πληροφορίες συγγραφέων Αφηρημένη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αυτή η μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας των ποδιών στο άγχος και τις φυσιολογικές παραμέτρους σε ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση CABG.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Αυτή ήταν μια τυφλή ελεγχόμενη δοκιμή με μία τυφλή, τριών βραχιόνων, παράλληλης ομάδας, με τρεις ομάδες 40 αρσενικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε CABG. Οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν σε τρεις ομάδες, με την επωνυμία παρέμβαση, το εικονικό φάρμακο και τον έλεγχο. Οι φυσιολογικές παράμετροι μετρήθηκαν συμπεριλαμβανομένης της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης, της μέσης αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού, του αναπνευστικού ρυθμού, του διαδερμικού κορεσμού οξυγόνου και του άγχους των συμμετεχόντων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων παρέμβασης και ελέγχου από την άποψη του επιπέδου άγχους (p <0,05). Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική επίδραση σε όλες τις φυσιολογικές παραμέτρους εκτός από τον καρδιακό ρυθμό (p <0,05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η ρεφλεξολογία των ποδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νοσηλευτές ως συμπλήρωμα στην πρότυπη φροντίδα της ΜΕΘ για τη μείωση του άγχους και τη σταθεροποίηση των φυσιολογικών παραμέτρων όπως η συστολική, η διαστολική, η μέση αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός.
ΠΗΓΗ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed