ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ(ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ)ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Τα κείμενα ,άρθρα και οι έρευνες που δημοσιεύουμε και αναδημοσιεύουμε στο www.reflexologist.eu έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την Ιατρική συμβουλή και περίθαλψη. Υπεύθυνος για την υγεία του ασθενούς είναι ο Θεράπων Ιατρός.

The texts, articles and researches that we publish and republish on www.reflexologist.eu are informative and under no circumstances are intended to substitute for Medical advice and care.Τhe Doctor is responsible for the patient's health.


Επίδραση της θεραπείας της ζώνης αντανακλαστικών των ποδιών στην εντερική ροή του αίματος

ΣΚΟΠΟΣ: Μια επίδραση στη συσχετιζόμενη με όργανα ροή αίματος θεωρείται ένας πιθανός μηχανισμός δράσης του μασάζ αντανακλαστικής ζώνης των ποδιών (FRZM). Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε κατά πόσο οι αλλαγές στην εντερική ροή του αίματος μπορούν να επιτευχθούν με FRZM.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 32 υγιείς ενήλικες (19 γυναίκες και 13 άνδρες) ανατέθηκαν τυχαία στη θεραπεία ή στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Τα άτομα της θεραπευτικής ομάδας έλαβαν μασάζ ποδιών στις ζώνες που αντιστοιχούσαν στα έντερα και εκείνες της ομάδας του εικονικού φαρμάκου έλαβαν μασάζ σε ζώνες που δεν είχαν σχέση με τα έντερα. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το FRZM, υπολογίστηκαν η ταχύτητα ροής αίματος, η μέγιστη συστολική και η τελική διαστολική ταχύτητα στην ανώτερη μεσεντερική αρτηρία καθώς και ο δείκτης αντίστασης ως παράμετρος της αγγειακής αντίστασης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη διάρκεια του FRZM, στα άτομα της ομάδας θεραπείας υπήρξε σημαντική μείωση του δείκτη αντίστασης (p = 0,021), γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της ροής αίματος στην ανώτερη μεσεντερική αρτηρία και το υποκείμενο αγγειακό σύστημα. Αντίθετα, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στον δείκτη αντίστασης στα άτομα της ομάδας του εικονικού φαρμάκου.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μείωση του δείκτη αντίστασης που παρατηρείται στην ομάδα θεραπείας υποστηρίζει την υπόθεση ότι το FRZM βελτιώνει τη ροή αίματος στα όργανα που θεωρούνται ότι σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ζώνες ποδιού, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας
ΠΗΓΗ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed